วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Exercise: acronyms

Directions: Find words or phrases standing for the following acronyms with
short descriptions.


1. IT
2. ICT
3. CAI
4. CALL
5. WBI
6. CBI
7. CMC
8. TELL
9. MUD
10. MOO


Directions: Describe the following terms.

Synchronous Tools
Asynchronous ToolsDon't forget to include references!

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ท่านมีความต้องการในการรับบริการวิชาการของหลักสูตรภาษาอังกฤษในหัวข้อใดต่อไปนี้

เวลาที่ท่านต้องการรับบริการวิชาการ

ค่าใช้จ่ายที่ท่านรับผิดชอบได้ (บาท/คน/วัน)

Wrapping Grifts

Shapes and Colors

English Conversation 1

English Conversation 2

How to add a video in Microsoft Powerpoint 2003