วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Related Links to CAI

Directions: Visit the given websites and study the information about creating CAI in each website.


I look forward to discussing with you about these topics.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ท่านมีความต้องการในการรับบริการวิชาการของหลักสูตรภาษาอังกฤษในหัวข้อใดต่อไปนี้

เวลาที่ท่านต้องการรับบริการวิชาการ

ค่าใช้จ่ายที่ท่านรับผิดชอบได้ (บาท/คน/วัน)

Wrapping Grifts

Shapes and Colors

English Conversation 1

English Conversation 2

How to add a video in Microsoft Powerpoint 2003