วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Adding recent posts

Directions: Visit the following website and get the code that will help you to creat recent posts in your blog.

http://www.download.ie-mem.com/?file=articleblogtip2&id=61

There 2 things you have to change in the code.
     1.  numbers of the lits
     2.  the name of the blog

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ท่านมีความต้องการในการรับบริการวิชาการของหลักสูตรภาษาอังกฤษในหัวข้อใดต่อไปนี้

เวลาที่ท่านต้องการรับบริการวิชาการ

ค่าใช้จ่ายที่ท่านรับผิดชอบได้ (บาท/คน/วัน)

Wrapping Grifts

Shapes and Colors

English Conversation 1

English Conversation 2

How to add a video in Microsoft Powerpoint 2003