วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Creating your blog

After you have studied how to create a blog for 3 weeks, before sending your blog to me please make sure that you have included these things in your blog.


1. A clock
2. A calendar
3. A counter
4. At least two videos related to English language teaching (ELT)
5. Your classmates' links
6. At least 5 links to websites related to ELT
7. Recent posts
8. A survey question
9. Assignments:

- your personal information with a photo,


- summary of the three articles you read,


- exercise: acronyms related to computer technology with reference,


-learning reflection on lessons or lesson summary (you have to update 

until the end of the semester)


1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Cheer up!!!

แสดงความคิดเห็น

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ท่านมีความต้องการในการรับบริการวิชาการของหลักสูตรภาษาอังกฤษในหัวข้อใดต่อไปนี้

เวลาที่ท่านต้องการรับบริการวิชาการ

ค่าใช้จ่ายที่ท่านรับผิดชอบได้ (บาท/คน/วัน)

Wrapping Grifts

Shapes and Colors

English Conversation 1

English Conversation 2

How to add a video in Microsoft Powerpoint 2003